Posljedice eernobilske eksplozije za civile

U svojoj regiji sustavi otporni na eksplozije iz dana u dan jo¹ uvijek dobivaju partnere, kako meðu kupcima, tako i vi¹e meðu poslovnim korisnicima. Na lokalnom tr¾i¹tu sve je vi¹e profesionalnih

Uvjeti rada frizera

Svatko od nas, u veæoj ili manjoj mjeri, ulazi u vje¾banje s kuhanjem. Nije bitno jesu li na¹e predispozicije na zadnjem podruèju zatvorene na poklopcu kipuæom vodom, juhom u prahu ili

Vakuumski spremnik 4l

Iako se vakuumsko pakiranje najèe¹æe pripisuje velikim trgovinama, ugostiteljskim tvrtkama i restoranima, sve èe¹æe pojedini kupci tra¾e ureðaje koji æe im omoguæiti produljenje roka trajanja pohranjene hrane. Posebne vreæice, vakuumski kontejneri

Fiskalna blagajna

Kupnja cjelokupne prodaje za fiskalni iznos je u na¹oj du¾nosti - i to ne samo - legalno. Svaka, pa i najmanja transakcija, mora se uplatiti u blagajnu, jer mora biti oporezovana.

Kada

Sigurnosna pravila za plinski tednjak

Dokumentacija koja se tra¾i od poslodavaca odreðena je zakonom - Uredba ministra gospodarstva, djelovanja i socijalne forme, koja se svodi na odgovarajuæe zahtjeve u pogledu povjerenja i higijene osoba izlo¾enih eksplozivnoj

Vakuumsko pakiranje za hranu

Neki svjesni potro¹aèi se pitaju o èemu se radi? Tako oni sadr¾e za izradu s tvornièki zapeèaæenim proizvodima, obièno hranom, zahvaljujuæi kojoj meso, kobasice i mlijeèni proizvodi zadr¾avaju svoju trajnost i

Obvezna blagajna u koli

Sada u poljskoj regiji postoje takve odredbe da èak i frizer, zubar ili kozmetièarka mora biti fiskalna blagajna. Bez obzira jesu li te zabrane prijateljske ili ne, morate kupiti takav ureðaj.

Zdravlje i sigurnost kod frizera

Uredi rada na vrlo bogat naèin trebali bi provesti odgovarajuæi program za¹tite na radu. Dakle, on tretira znaèajnu formu, kada je rizik od gubitka zdravlja ili zaraðivanja novca mnogo originalan. Pomoæu

Zatvaranje dru tva u pau alnom iznosu

U uspjehu kada ¾elimo likvidirati tvrtku ili zatvoriti granu, moramo biti zainteresirani ne samo za pitanja vezana uglavnom za inicijativu, veæ i za blagajnu. Naravno, nije va¾no zaboraviti na to, unatoè

Zagadeni poljski zrak

Svakog dana, i unutar i u radnom okru¾enju, okru¾eni smo bogatim vanjskim elementima koji utjeèu na lokalno postojanje i blagostanje. Osim elementarnih uvjeta, kao ¹to su: polo¾aj, temperatura, vla¾nost mjesta i