Sakupljaei pra ine

©to su instalacije za otpra¹ivanje i kakva je njihova upotreba? Prije svega, koriste se za èi¹æenje plinova, osobito iz zraka. Èiste od niskih pra¹kastih frakcija koje su nastale tijekom tehnolo¹kih procesa,

Odbitak blagajne

O¹tra fiskalna ulaznica bi trebala biti svaka osoba koja vodi vlastitu financijsku aktivnost, a njihovi prihodi prema¹uju graniènu vrijednost, koju odreðuje Ministarstvo financija. Tada je takva osoba odgovorna za pisanje svakog

Stope poreza na nasljedstvo

Kada se poènu primjenjivati nove porezne stope, poduzetnici moraju reprogramirati blagajne. Promjena poreznih stopa signal je za ulagaèe da moraju uzeti softverske promjene u ureðaje za raèunovodstvo prodaje, tj. U registarske